Rodina pro rodiny 

My.Aktivity o.p.s. byl schválen projekt „Rodina pro rodiny“ na základě žádosti o podporu předložené v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Rodina pro rodiny

Projekt vytváří podmínky pro vzájemnou pomoc mezi rodinami s dětmi z různých kultur, a to pomocí
komunitního mentoringu a projektů, volnočasových a vzdělávacích aktivit. Reaguje na současnou
situaci, kdy tyto rodiny nejsou dostatečně přijímány většinovou společností a nemají dostatek
příležitostí zapojit se do komunitního života v místě bydliště. Rodinný klub Ulitka (org. složka
My.Aktivity o.p.s.) využívá zkušeností s integrací cizinců a pomáhá inkluzi celých rodin do
multikulturního prostředí.