O nás

Nezisková organizace, která vytváří a podporuje občanské aktivity.

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově.
Sídlo organizace je v ulici Nad Ohradou 17 (v areálu Pražačka), Praha 3. V roce 2022 se naše organizace transformovala na My.Aktivity z.ú.

Základní osy činnosti My.Aktivity z.ú. tvoří:

  • Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným a pohybovém centrem Pražačka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné pohybové a sportovní aktivity zaměřené na rodiče a jejich děti, převážně ve věku 3 - 6 let.
  • Sportovní aktivity – již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.
  • Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých. Příkladem je spoluúčast na celostátních projektech jako Abeceda rodinných financí, Finanční kompas a Rozumíme penězům. Jsme realizátory evropských projektů, zaměřených na integraci cizinců do české společnosti - Mosty, Rodina pro rodiny I a II a Spolu, hravě a zdravě.
  • Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - jsme tvůrci zajímavých kulturních projektů v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi. My.Aktivity byla v roce 2019 spolupořadatelem koncertu Generace 89, konaného u příležitostí 30. výročí sametové revoluce.
  • Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím z Nadace Via a Prahy 3 jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Ke stažení


Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Co jsou to osobní údaje?

„Osobními údaji” se rozumí jakékoli informace nebo údaje, díky nimž vás lze identifikovat buď přímo (např. vaše jméno), nebo nepřímo (např. prostřednictvím údajů v pseudonymizované podobě). To znamená, že osobní údaje zahrnují údaje jako e-mail/soukromé adresy/mobilní telefon/datum narození/zdravotní pojišťovna/zdravotní stav/státní občanství, uživatelská jména, finanční údaje (číslo účtu).

Jakým způsobem vaše údaje shromažďujeme nebo získáváme?

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek, formulářů nebo stránek na sociálních sítích či jinak. Vaše osobní údaje nebo údaje o vašich dětech nám poskytujete přímo vy (např. při vytvoření účtu, když nás kontaktujete, když se přihlásíte na kroužek, akci nebo tábor na našich internetových stránkách či přímo v rodinném klubu nebo na některé z našich akcích).
Při shromažďování údajů jsou některá pole formuláře povinná, a to v případě abychom:
• plnili s vámi uzavřenou smlouvu (např. mohli vaše dítě přihlásit na kroužek)
• vám poskytli službu, o kterou jste požádali
• splnili právní nebo dotační požadavky (např. fakturace)
Jestliže povinné údaje neposkytnete, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat služby.
Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním základem:
• váš souhlas,
• náš oprávněný zájem, kterým může být:
- Plnění smlouvy: konkrétněji abychom plnili služby, které od nás požadujete.
- Právní důvody: pokud je zpracování vyžadováno zákonem
- Dotační důvody: pokud údaje vyžaduje poskytovatel dotace
Vaše osobní údaje nenabízíme ani neprodáváme.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je potřebujeme pro účel, za kterým jsme je obdrželi, abychom vyhověli vašim potřebám nebo splnili své právní či dotační povinnosti. Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme použít, jsou z našich systémů a záznamů vymazány nebo anonymizovány, aby vás již nebylo možné identifikovat.

Vaše práva a možnosti

Respektujeme vaše právo na ochranu soukromí: je důležité, abyste měli nad svými osobními údaji kontrolu.
Máte tato práva:
Právo být informován
- Máte právo získat jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme a jaká jsou vaše práva. Proto vám tyto informace poskytujeme v těchto Zásadách.
Právo na přístup
- Máte právo na přístup k osobním údajům, jež o vás máme k dispozici (s výhradou určitých omezení). Můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Zjevně neopodstatněné, zbytečné nebo opakující se požadavky nemusí být zodpovězeny. Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže.
Právo na opravu
Máte právo, aby byly vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nesprávné nebo zastaralé, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné. Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Máte-li vytvořený účet, může být jednodušší, opravíte-li si své údaje v uživatelském rozhraní.
Právo na výmaz/právo být zapomenut
- V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje smazány. Upozorňujeme, že toto právo není absolutní, neboť pro uchovávání vašich osobních údajů můžeme mít právní nebo oprávněné důvody.
Pokud byste chtěli, abychom vaše osobní údaje smazali, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
Máte právo odmítnout přímý marketing
- Odběr newsletteru můžete kdykoli odhlásit. Nejjednodušším způsobem je kliknout na odkaz v kterémkoli e-mailu nebo sdělení, které vám zašleme. Dále nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů s předchozím souhlasem
- Je-li zpracování založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Pokud byste chtěli odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás.
Právo odmítnout zpracování na základě oprávněných zájmů
- Je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu, můžete naše zpracování vašich údajů kdykoli odmítnout.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
- Máte právo kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost proti našim postupům týkajícím se ochrany údajů a soukromí. Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat.
Právo na přenositelnost údajů
- Máte právo údaje přesunout, zkopírovat je nebo předat z naší databáze do jiné. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli v případě zpracování založeného na smlouvě či na vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky.
Právo na omezení zpracování
- Máte právo požádat o omezení našeho zpracování vašich údajů. Tímto právem se rozumí, že naše zpracování vašich údajů je omezeno, takže je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat.
Použije se v omezených případech uvedených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž těmito případy jsou:
· subjekt údajů (tj. vy) popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
· je zpracování protiprávní a subjekt údajů (tj. vy) odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
· správce (tj. my) již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
· subjekt údajů (tj. vy) vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás. Pro zpracování vašeho požadavku můžeme požadovat doklad totožnosti.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se způsobu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jak tyto údaje používáme, nebo byste chtěli uplatnit kterékoli z vašich výše uvedených práv, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na info@myaktivity.cz.

Galerie k článku